Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

(KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

2022. ősz

A kármentesítő rendszer kiviteli tervezéséhez elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható volt, hogy az MMG és a TOTÉV részterületeken a kármentesítés eredményes elvégzéséhez szükséges az alkalmazni tervezett kármentesítési technológiák arányának változtatása és a beavatkozással érintett ingatlanok körének kiterjesztése. Az MMG esetében korrekcióra szorul a mélyszintű talajkeverés és az nZVI injektálás tervezett területe. A PRB fal telepítési mélysége nem változik, a helyét és a hosszát azonban szükséges módosítani. A TOTÉV részterületen nZVI injektálás mellett mikrovasas talajkeverés és PRB fal kialakítása is elengedhetetlen, a tervezettnél nagyobb területen. Ezen a részterületen a szennyezettség olyan ingatlanokat is érint, amelyek eredetileg nem szerepeltek a beavatkozással érintett ingatlanok között. A tapasztalt eltérések figyelmen kívül hagyása a kármentesítő rendszer kiépítésekor kockázatossá teszi a projekt sikeres lezárását. Ezek a változások azonban csak hatósági engedély birtokában végezhetők. Ezért az idei év legfontosabb feladata a műszaki beavatkozási terv módosítása és hatósági engedélyeztetése volt. A műszaki beavatkozást módosító határozatot a hatóság októberben kiadta, így a kármentesítés a tapasztalt változásokhoz igazodóan végezhető.

2021. november – 2022. február

A TOTÉV és MMG területén újabb ideiglenes mintavételi pontok létesültek a szennyezettség helyzetének és mértékének pontosításához.

Az MMG területén, a munkagödör északi oldalán helyére került a szádfal. A talaj felső 2,5 méteres rétegének kitermelését követően, a szennyezett részt a helyszínen – egy elkülönített kezelőterületen - megtisztították. A kiemelt réteg helyén összegyűlő talajvíz kezelésére szolgáló víztisztító berendezés összeszerelése, a nyomóvezeték kiépítése megtörtént, a mélyszivárgó és a drénakna kivitelezése folyamatban van. A víztisztító próbaüzeme jelenleg zajlik.

A PRB fal tervezéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatok ezen időszakban is folytatódtak.

A CMT monitoringkutak létesítése mind a 4 részmunkaterületen megtörtént.

A Patyolat és a BHG területén injektáló pontokat alakítottak ki, ezeken a területeken az injektálás már folyamatban van. A talajba jutatott hatóanyagok elősegítik a káros anyagok lebomlását.

2021. szeptember-október

A szennyezettség pontos lehatárolása érdekében eddig elvégzett vizsgálatok eredményei alapján az MMG és a TOTÉV részterületeken újabb ingatlanokra szükséges kiterjeszteni a mintavételt. Ez ügyben egyeztetések folynak a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival és az illetékes környezetvédelmi hatósággal.

A Patyolat, a TOTÉV és MMG részterületeken megtörtént a lőszermentesítés a felszíntől számított 3 m-ig.

Az MMG részterületen már látványos munkálatok is zajlanak: a munkaterületen kitűzésre került a munkagödör és a kezelőterület határa, továbbá humuszmentés történt. A területen kialakítandó PRB fal tervezéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatok megkezdődtek.

A Vállalkozó az előírásoknak megfelelően bejelentette a beavatkozás megkezdését a Tolna Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi osztályának. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a műszaki beavatkozás alatt végzendő monitoringtevékenység, mely kiterjed a talajra és a felszín alatti vízre. A vizsgálatokkal a beavatkozás eredményessége és az alkalmazott hatóanyagok aktivitása követhető nyomon.

2021 nyár

A kivitelező a nyár folyamán mintavételezést, továbbá helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végzett a szennyezettség elterjedésének pontosítására. Ennek keretében a beavatkozásra kijelölt részterületeken új ideiglenes mintavételi pontok létesültek az injektáló kutak kiosztásának optimális meghatározása érdekében. A földtani viszonyok pontosabb megismeréséhez CPT szondázás történt. Az elvégzett vizsgálatok eredményei arra engednek következtetni, hogy az MMG és a TOTÉV részterületeken a szennyezettség nagyobb területet érint, mint az a korábbi vizsgálatok alapján megállapítható volt.

A kármentesítő rendszer vízi létesítményeinek kialakításához a vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészültek, a vízjogi engedélyek rendelkezésre állnak. A kiviteli tervek a már engedéllyel rendelkező munkálatokra folyamatosan készülnek. Az MMG részterület esetében a munkagödör kialakításához a munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező munkavégzésre munkakezdési engedélyt kapott.

2021. január

A kármentesítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés életbe lépésével megkezdődhetnek a kivitelezés előkészítő munkálatai. Ehhez a munkaterület részleges átadása 2020. decemberében megtörtént. A beruházás megkezdéséhez elengedhetetlen az érintett ingatlanok tulajdonosainak, használóinak előzetes hozzájárulása, amelynek megszerzése érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság levélben megkeresete az érintetteket, és egyben tájékoztatást adott Vállalkozási szerződés létrejöttéről, a kivitelező személyéről.

A kivitelező a szerződésben vállalt feladatait tervezési és megvalósítási ütemterv alapján látja el. A kármentesítés előkészítéseként geodéziai mérési, lőszermentesítési, geotechnikai feltárási, tervezési munkával összefüggő tevékenységeket végez az átadott munkaterületeken. A tényleges kivitelezési munkák megkezdéséhez vízjogi létesítési engedélyezési terv és létesítményenkénti kiviteli terv szükséges. Ezek készítését, illetve a kapcsolódó hatósági eljárás lefolytatását szintén a kivitelező végzi.

A koronavírus járvány előidézte veszélyhelyzet okán a projekt indításához kapcsolódó nyilvános események átütemezésre kerültek 2021. évre. A veszélyhelyzet megszűnését követően nyílik ismét lehetőség a személyes jelenléttel megtartott események megrendezésére. Optimistán tekintünk a jövőbe és bizakodva várjuk, hogy mihamarabb találkozhassunk a Tisztelt Érintettekkel, Érdeklődőkkel.

2020. szeptember

A projekt kommunikációs feladatainak keretében lehetőség nyílik a szekszárdi középiskolás diákok környezeti nevelésére, melyre a projektet megvalósító konzorcium - a projekt egyéb feladatai mellett - nagy hangsúlyt fektet. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerhessék a Lőtéri vízbázist, mint környezeti értéket, a szennyezettségek kialakulásának lehetséges okait, a szennyezés hatásait. Szeretnénk betekintést nyújtani a kármentesítés szakaszaiba, technológiájába, tudatosítva a feladat fontosságát, és motiválva a fiatalságot a környezettudatosságra.

Célkitűzésünk megvalósításához nyílt napokat rendezünk, melyek során rendhagyó tanórák keretében ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak, majd kérdőívek segítségével tesztelhetik is megszerzett tudásukat a tanulók. A tesztek kitöltését ajándékkal jutalmazzuk, ezzel is megpróbáljuk elősegíteni az előadások anyagának befogadását, feldolgozását.

A Víz Világnapjához (március 22.), illetve a Föld napjához (április 22.) kapcsolódóan megrendezésre kerülő tanórák időtartama - csakúgy, mint az iskolai tanóráké - 45 perces. Témája és anyaga részben változó, a projekt előrehaladásához, illetve a kármentesítés eredményéhez is igazodik. Vállalásunk 5 évre szól.

Ez idő alatt évente - az iskolák fogadókészségéhez igazodva - két iskola tanulóinak biztosítunk lehetőséget a részvételre, alkalmanként 50 fő erejéig. A legutóbbi nyílt napra 2019 tavaszán került sor, melynek képeit a Galéria menüpont alatt tekinthetik meg. A 2019/2020-as tanévben a koronavírus terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzet a nyílt napok megtartását sem tette lehetővé. Ugyanakkor bizakodva várjuk, hogy új időpontban megszervezhessük őket.

2020. május

A projekt előkészítő tervezése 2019. év végén sikeresen lezárult. A szennyező anyag elterjedésének meghatározására tényfeltárás keretében elvégzett vizsgálatok alapján lehatárolhatóvá vált az a négy részterület, ahol kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzése szükséges a szennyező anyagok okozta kockázatok mérséklése érdekében.

A tervezés során elvégzett adatgyűjtés, különféle vizsgálatok, modellezés és terepi tesztek komplex értékelésének eredményeként részterületenként kidolgozásra került az alkalmazandó kármentesítési technológia , amely biztosítja a kármentesítési célállapot-határérték elérését és a projekt sikeres és eredményes befejezését a 2023. szepember 30-i határidőre.

A kármentesítési műszaki beavatkozás végrehajtását a kidolgozott beavatkozási terv alapján az illetékes hatóság engedélyezte. Ennek megkezdéséhez a pályázat kedvezményezettje közbeszerzési eljárást folytat le. A kármentesítés kivitelezési munkái várhatóan még az idén megindulhatnak.

A SARS-Cov-2 vírus terjedése miatt életbe léptetett járványügyi intézkedések következtében a Víz Világnapi és a Föld napi rendezvényeink elmaradtak, de reményeink szerint a projekthez kapcsolódó, a nyilvánosság tájékoztatására tervezett rendezvényeket - a veszélyhelyzet feloldása után - meg tudjuk tartani. Azok időpontjáról tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

A Konzorcium a projektben részt vevő cégek nevében is köszönetét fejezi ki a terepi munkavégzéssel érintett területek kezelőinek, tulajdonosainak a segítő együttműködésükért.